Lovpligtig information

Her finder du forskellige lovpligtige dokumenter og informationer, herunder skolens vedtægter, evaluering, handleplan, tilsynserklæring og procedurer.

Skolens vedtægter

Dato for vedtagelse af vedtægter: 20. september 2021

Dato for Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse: 24. maj 2022

Dato for offentliggørelse på hjemmeside: 28. maj 2022

Evaluering og opfølgningsplan

Evaluering af skolens samlede undervisning

Formålet med evalueringen er at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.


Evalueringen skal bl.a. forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valg at følge, samt inddrage opfølgningen af den foregående evaluering.

Opfølgningsplan for evalueringen

Formålet med opfølgningsplanen er at beskrive de nye tiltag, skolen vil sætte i gang på baggrund af evalueringen af skolens samlede undevisning.

Undervisningsmiljøvurdering, herunder trivselsmåling

Skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen.


Vurderingen revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Det psykiske miljø undersøges gennem trivselsmålinger og opdateres årligt.


Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres i et samarbejde mellem 2-6 undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) blandt elever på mellemtrin og udskoling, en voksen UMR-tovholder og skoleledelsen.


For hver gang undervisningsmiljøvurderingen gennemføres (dog tidligst efter et år), udskiftes de ældste elever og yngre elever kommer til, så der altid er nogle garvede og nogle nye i gruppen.


Undervisningsmiljørepræsentanterne inddrages både i planlægning, gennemførelse og bearbejdning af undervisningsmiljøvurderingen, herunder databehandling, forslag til handleplaner og evaluering.
Undervisningsmiljøvurderingen er tilgængelig på skolen for elever og andre interesserede.


Rollefordeling

Undervisningsmiljørepræsentanternes (UMR) opgaver er:

- At kvalificere og afvikle undersøgelser, indsatser og tiltag vedrørende skolens undervisningsmiljø.

- At repræsentere elevernes stemmer ved at være bindeled fra elever til pædagogisk personale og ledelse.

- At deltage på møder med skolens personale, når spørgsmål vedrørende undervisningsmiljøet drøftes.


UMR-tovholderens opgaver er:

- At facilitere UMR's arbejde i forhold til at lave en struktur og opkvalificere arbejdet.

- At have det daglige samarbejde og sparring med UMR, herunder indsigt i arbejdsopgaverne.

- At støtte UMR i deres kommunikation med skoleledelsen og bestyrelse.


Skoleledelsens opgaver er:

- At være den overordnede facilitator, der samarbejde med f.eks. kommunalforvaltningen omkring UMR og inviterer eleverne på UMR-kurser.

- At prioritere og motivere UMR, UMR's tovholder og det resterende personale til at samarbejde med UMR.

- At inddrage UMR i processer omkring undervisningsmiljøet, herunder f.eks. trivselsmålinger og UMV.

- At være inddragende og åben i sin kommunikation, så UMR opfatter ledelsens dør som åben.

- At invitere UMR til møder, hvor UMR kan overlevere aktuelle problemstillinger, fremlægge bud på løsninger og få sparring.


Kilde til inspiration til arbejdet med undervisningsmiljørepræsentanter

inspirationshaeftefaerdigrettet.pdf (dcum.dk)

Tilsyn

Skolens certificerede tilsynsførende: Ulla Hjøllund Linderoth


Tilsynserklæring: Endnu ikke udarbejdet

Nøgletal

Endnu ikke aktuelt

Sponsor