Mål

Skolen følger Folkeskolens Fælles Mål og vejledende læseplaner, med undtagelse af kristendomskundskab.På EMU.dk kan man finde Fælles Mål og Læseplaner for de enkelte fag:

GRUNDSKOLE | emu danmarks læringsportal


Skolen er desuden i færd med at udarbejde supplerende mål til elevernes sociale og personlige udvikling.

Evaluering

Vi ønsker at fremme en mestringskultur, der kan erstatte den eksisterende præstationskultur, som i høj grad er medvirkende til mistrivsel i skolen. På dette område er forskningens budskab helt klart: drop karakterer og fokuser på ren formativ evaluering. Vi arbejder derfor med ren formativ evaluering som en integreret del af undervisningen.


Logbog

I slutningen af undervisningen på projektdage udfylder eleverne individuelle logbøger. Logbøgerne skal være en kombination af tekst og modeller inspireret af Model-based-inquiry. Eleverne i udskolingen (7.-9. klasse) har mulighed for at lave logbøgerne på computer i et powerpointslide eller lignende, der kan komninere tekst og model. Eleverne i 3.-6. klasse har fysiske kladdehæfter som logbøger, men eleverne i 5.-6. klasse øver også logbogsskrivning ved hjælp af powerpointslides. Eleverne i børnehaveklasse og 1.-2. klasse laver enkle illustrationer og produkter, de samler i deres egne mapper.


Portefølje

Elevernes produkter fra projekterne, herunder logbøger, samles i en arbejdsportefølje. Dele af arbejdsporteføljen samles i elevernes fysiske mapper, mens de ældste elever også har elementer liggende på google drive. Eleverne har mulighed for løbende at revidere deres arbejde i arbejdsporteføljen på baggrund af feedback. Arbejdsporteføljen danner grundlag for en afsluttende præsentationsportefølje ved udgangen af 9. klasse (eller tidligere, hvis eleven fortsætter på efterskole). Eleven vælger elementer fra arbejdsporteføljen ud fra kriterier opsat af lærerteamet til deres præsentationsportefølje.


Individuelle elevplaner

Alle elever har egne elevplaner, hvor de enkelte faglærere noterer elevernes faglige udvikling. I elevplanerne kan både lærere og pædagoger desuden notere elevens sociale og personlige udvikling. Elevplanerne opdateres løbende gennem projekterne. Der laves status på elevplanerne halvårligt. I den forbindelse indkaldes forældre til skole-hjem-samtaler, hvor de præsenteres for den samlede elevplan og de fremadrettede mål. Elevplanerne anvendes desuden til lærer-elev-samtaler som beskrevet nedenfor.


Lærer-elev-samtaler med kontaktlærer efter projekterne

Efter et projekt indkalder kontaktlæreren sine elever til individuelle lærer-elev-samtaler. Dette gælder for elever i 5. klasse og opefter. Vi arbejder på et format til samtaler for elever indskolingen. Samtalerne skal understøtte personalets arbejde med løbende formativ evaluering. Samtalerne placeres før eller efter undervisningen, så eleverne ikke går glip af den skemalagte undervisning. Til samtalerne følger kontaktlæreren op på elevens personlige, sociale og faglige udvikling, og de sætter i fællesskab mål for elevens fortsatte udvikling. Som udgangspunkt for samtalerne anvendes individuelle elevplaner, hvor elevens faglige, personlige og sociale udvikling løbende opdateres. Samtalerne skal tydeliggøre elevernes fremskridt, samt understøtte fælles målsætning og aftaler om konrete tiltag for elevernes udvikling.


Løbende uformel formativ feedback og peer feedback

I det daglige giver lærerne løbende uformel mundtlig formativ feedback til eleverne. Gennem projekterne arbejder vi desuden med peer-feedback, der til at starte med er simpel og stærkt stilladseret af læreren, mens den senere vil være mere åben og nuanceret.


Folkeskolens prøver

Skolen er prøvefri og tilbyder derfor ikke folkeskolens 9. klasseprøver.


En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele ministeriet, at den er prøvefri. Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en ungdomsuddannelse, hvor der er krav om et karaktergennemsnit.